Školní vzdělávací program – Škola pro zdravý život

Pro značný rozsah ŠVP jsou zobrazeny jsou pouze vybrané pasáže ŠVP, celé ŠVP ke stažení níže.

Identifikační údaje

NÁZEV ŠVP: Škola pro zdravý život.

Údaje o škole

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Adresa školy: 59263 Štěpánov nad Svratkou 159

Ředitel školy: Mgr. Jiří Dufek

Kontakt: e-mail: info@zsstep.cz; tel.: +420 566 560 535; stránky: www.zsstep.cz

IČ: 70885966

IZO: 102931887

RED-IZO: 600130045

Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Petra Stárková

Zřizovatel:  Městys Štěpánov nad Svratkou

59263 Štěpánov nad Svratkou 23

tel: 566 560 532

e-mail:mestys@stepanovnadsvratkou.cz 

Platnost od: 1. 9. 2017 , Verze SVP: 2

Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy.

Umístění školy

Základní škola se nachází na okraji malebné obce Štěpánov nad Svratkou, v hlubokém údolí řeky Svratky nad soutokem s Hodonínkou. Celá obec je ze všech světových stran obklopena strmě vzrůstajícími kopci s lesy a pastvinami. Od 9. listopadu 1995 je součástí přírodního parku Svratecká hornatina.

Přírodní park Svratecká hornatina zaujímá část Českomoravské vrchoviny ve východní polovině okresu Žďár nad Sázavou. Kraj Vysočina, ve kterém naše škola leží, se stal členem organizace zdravých měst a regionů a nese titul „zdravý kraj Vysočina“. Výhodou této oblasti je zachované čisté životní prostředí. Žáky naší školy bychom chtěli vést k ochraně zdravých životních podmínek, zachování a podpoření přírodní a kulturní hodnoty této vyvážené krajiny.

Charakteristika žáků

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou.

Škola je stavebně řešena jako bezbariérová.

Podmínky školy

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.

Počet školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází pěstitelský pozemek, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup je zajištěn po celém areálu. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, hřiště. Žákům jsou k dispozici šatny.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: cizí jazyky, ICT, tělocvična, výtvarná výchova. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít pracovních stanic, bezdrátové připojení v celé škole.

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: cizí jazyky, hudební výchova, ICT, tělesná výchova, výtvarná výchova.

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.

etika a katechismus: při výuce náboženství

zdravověda

Spolupráce s dalšími institucemi

Škola spolupracuje s institucemi:

neziskové organizace: Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem.

obec/město: Jsme v úzkém kontaktu s obecním úřadem. Využíváme služeb školní i obecní knihovny. Zapojujeme se do humanitárních akcí.

střední školy: Škola spolupracuje s střední školou na zabezpečení technické výchovy v oblasti práce s technickými materiály a v oblasti výuky stravování.

školská rada: V naší škole vznikla na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 167, § 168 školská rada. Je složena ze tří členů. Funkční období členů školské rady je tři roky a školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Rodiče, ale i veřejnost, mají možnost se kdykoliv s problémem obrátit nejen na vedení školy, ale i na školskou radu při ZŠ Štěpánov nad Svratkou.

školské poradenské zařízení:

Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

Společné akce žáků a rodičů: konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, mimoškolní akce (výlety, exkurze), třídní schůzky.

Pravidelné školní akce: jarmark, sezónní besídky.

Třídní schůzky se konají 2x ročně. Rodiče žáků 9.tříd se navíc schází s pedagogy před vyplňováním přihlášek na střední školy a učiliště. Škola je seznamuje s dalšími možnostmi studia a uplatnění žáka formou besed se zástupci vybraných SOU a SŠ.

Charakteristika pedagogického sboru

Na škole působí okolo 15 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 13,56.

Dlouhodobé projekty

Pedagogové vzájemně spolupracují při akcích školy a na školních projektech.  Rovněž se prezentují při kulturních vystoupeních žáků naší školy. Každoročně probíhá netradiční zápis dětí do první třídy. Úzce vzájemně spolupracujeme s MŠ (kulturní akce, setkání prvňáků a předškoláků) i s obcí. Žáci naší školy obohacují svým vystoupením řadu akcí (národopisný kroužek, pěvecký sbor). Škola se připojila k celorepublikovému projektu Celé Česko čte dětem. Škola se zúčastňuje celé řady soutěží regionálního i celorepublikového charakteru, v regionu získala mnohá ocenění.  Třídní kolektivy jezdí na řadu exkurzí, jedenkrát za dva roky škola pořádá lyžařský výcvik. Rodiče jsou o činnostech školy informováni prostřednictvím žákovských knížek, třídních schůzek a webových stránek školy.

Charakteristika ŠVP

Zaměření školy

Zaměření školy: všeobecné

Priority školy jsou v souladu s motivačním názvem “Škola pro zdravý život“. Zdravý život a životní styl vyžadují nejen starost o tělesné a duševní zdraví, ale i o dobré mezilidské vztahy. Je kladen důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte, je respektována jeho individualita. Snažíme se věnovat stejnou péči žákům nadaným a i těm slabším. Nejvíce povzbudí a motivuje k práci i pochvala.

Vedle intelektuálního rozvoje je důležité podporovat žáky i v oblasti manuálních dovedností. K plnohodnotnému životu patří i vztah k hudbě, sportu a estetice. Škola podporuje i organizuje s tím spojené soutěže a turnaje. Ke vzdělávání patří i možnost cestovat na vlastivědné výlety, za poznáváním regionu a za kulturou. S praxí se žáci seznamují formou exkurzí.

Škola je otevřená všem dětem. Pro žáky s tělesným postiženým je vybudován bezbariérový přístup. K dětem s vývojovými poruchami učení je přistupováno individuálně, pracují s nimi kvalifikovaní pedagogové, popř. asistenti. Děti jsou plnohodnotně začleňovány do kolektivu vrstevníků.

Pro budoucí profesní i osobní život je nutné zaměřit se na prohlubování jazykových dovedností žáků a využívání moderních informačních technologií.

Cílem naší školy je pomoci vychovat člověka odpovědného za svoje chování, přízněného s přírodou, s demokratickými občanskými postoji a připraveného na další vzdělávání pro budoucí život.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

Žákům, u kterých se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání, se poskytují podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod práce, organizace a hodnocení vzdělávání. Třídní učitel, učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce, ve spolupráci s metodikem prevence (školní poradenský tým – ŠPT) sestaví plán pedagogické podpory (PLPP). PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. V plánu pedagogické podpory se popíší obtíže žáka, speciální vzdělávací potřeby, podpůrná opatření, stanoví se cíle podpory a způsoby vyhodnocování a naplňování plánu. PLPP se průběžně aktualizuje, poskytování podpůrných opatření školní poradenský tým průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud žákovi nebude postačovat poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení – PPP, SPC. Do doby vyjádření poradenského zařízení se s žákem pracuje nadále dle PLPP.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

Školské poradenské zařízení (ŠPZ) posoudí speciální vzdělávací potřeby žáka a stanoví doporučení podpůrných opatření – plán pedagogické podpory 2. – 5. stupně. Podpůrná opatření škola začne poskytovat hned po obdržení doporučení ŠPZ a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka.

Vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka, vypracuje škola na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonného zástupce individuální vzdělávací plán (IVP). IVP je závazným dokumentem, vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka. Individuální vzdělávací plán vytváří školní poradenský tým – výchovný poradce, třídní učitel, učitel konkrétního vyučovacího předmětu, metodik prevence. Zpracovává se ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka. IVP je zpracovan písemnou formou co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb žáka. Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření. Nejméně jednou ročně probíhá vyhodnocení naplňování IVP ve spolupráci se ŠPZ.

Dle doporučení poradenského zařízení může  při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami poskytnout podporu jinému pedagogickému pracovníkovi asistent pedagoga.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Naše škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Vysočina (PPP a SPC) ve Žďáře nad Sázavou. Spolupracujeme formou konzultací, seminářů, ale i osobních návštěv. Osobní návštěvy uskutečňují především pracovnice SPC přímo u nás ve škole.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje jeho činnost, dále metodikem prevence. Školní poradenské pracoviště může být dále doplněno školním sociálním pedagogem, speciálním pedagogem, případně školním psychologem, tyto pozice prozatím nejsou na škole zastoupeny v rámci pracovního poměru.

Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením .

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky:

střídání forem a činností během výuky, u mladších žáků využívání skupinové výuky, postupný přechod k systému kooperativní výuky, v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka;

v oblasti metod výuky:

respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi, individuální přístup, využívání názorných pomůcek, přehledů, důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu, respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů;

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:

v oblasti hodnocení:

motivační hodnocení, zažít úspěch, poskytnout více času na vypracování úkolu, upřednostnění ústního zkoušení.

Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

Žákům, kteří při adekvátní podpoře vykazují ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech, se poskytují podpůrná opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Třídní učitel, učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce, ve spolupráci s metodikem prevence (školní poradenský tým – ŠPT) sestaví plán pedagogické podpory (PLPP). PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. V plánu pedagogické podpory se popíší specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků jakými jsou například obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, projektů, příprava a účast na soutěžích. PLPP se průběžně aktualizuje, poskytování podpůrných opatření školní poradenský tým průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Při vzdělávání nadaných či mimořádně nadaných žáků naše škola bude spolupracovat s odbornými institucemi dle směru nadání daného žáka. Pedagogové naší školy se vzdělávají v této problematice v rámci jejich DVPP.

Zodpovědné osoby a jejich role:

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje jeho činnost, dále metodikem prevence. Školní poradenské pracoviště může být dále doplněno školním sociálním pedagogem, speciálním pedagogem, případně školním psychologem, tyto pozice prozatím nejsou na škole zastoupeny v rámci pracovního poměru.

Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením .

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků:

 • předčasný nástup dítěte ke školní docházce
 • obohacování vzdělávacího obsahu
 • zadávání specifických úkolů, projektů
 • příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol
 • nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Způsoby hodnocení

Hodnocení žáků je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Učitel hodnotí žáky průběžně ve vyučování během celého školního roku. Hlavním cílem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu. Zpětná vazba je důležitá, nepostradatelná, žák získá informace o tom, co zvládá, jak dokáže použít dané očekávané výstupy, zda se zlepšil a v čem ještě má potíže. Součástí hodnocení by měl být návod, jak postupovat , aby odstranil případné nedostatky. Hodnocení by se mělo soustředit na individuální pokrok každého žáka, ne na srovnávání s ostatními. Snažíme se o pozitivní hodnocení. Hodnotíme rovněž chování a vystupování žáka. Hodnocení však nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry. Vedle hodnocení prostřednictvím známek budeme posilovat vlastní sebehodnocení žáků, snaha o vnitřní hodnocení. Je důležité žáky předem seznámit s cíli vyučování a očekávanými výstupy v daném ročníku.

Hodnocení žáků je realizováno klasifikací. Žáci budou v jednotlivých předmětech klasifikováni známkou. Průběžně mohou být rodiče i žáci informováni formou slovního hodnocení o zvládnutí učiva, o úrovni osvojení očekávaných výstupů. Učitel může ocenit pokrok, píli a úsilí žáka, také na co se má žák zaměřit a pomoci tak ke zlepšení. Součástí hodnocení může být i sebehodnocení žáka.

Hodnocení žáka je blíže specifikováno v klasifikační řádu.

Hodnocení nevyužíváme pouze pro získávání známek, ale slouží nám zejména pro zjišťování individuálního pokroku, jehož se žákům daří při vyučování dosahovat, ale také pro zpětnou vazbu, kterou využíváme pro plánování a případné úpravy očekávaných výstupů i obsahů vzdělávacích oborů. Pravidla hodnocení žáků budeme permanentně prověřovat, vyhodnocovat a doplňovat.

Našim cílem je žáky neustále motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Kritéria hodnocení

 • zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možnosti dítěte
 • schopnost řešit problémové situace
 • úroveň komunikačních dovedností
 • schopnost vykonávat činnosti smysluplně
 • řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem
 • změny v chování, postojích a dovednostech
 • míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje.

 

Platné ŠVP zde: Škola pro zdravý život – verze 2017