Hmyzí kamarádi

Hmyzí  kamarádi

Projekt zaměřený na přírodu a ekologii

Projekt navazuje na úspěšné projekty z minulých let Kapsa ohnivého mloka a Klub lysek a dále rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí a přírodě v okolí svého bydliště. Přivádí děti zpět do přírody, seznamuje je s tím, jak je pobyt v přírodě zajímavý a dobrodružný. Pro tyto aktivity se snaží získat také rodiče a další dospělé).

Cílem projektu je seznámit děti s přírodou kolem nich se zaměřením na hmyzí obyvatelstvo, jeho význam, život v lese, a důležitost ochrany prostředí (nakládání s odpady, úspory energie).

Děti čtou knihy o Ferdovi Mravencovi Ondřeje Sekory a Broučky Jana Karafiáta. Protože je projekt tentokrát cílen zejména na děti z MŠ a žáky 1. až 3. ročníku, pohádkám také naslouchají.

V rámci seznamování se s hmyzími kamarády navštívily děti výukové programy SEV Lipka a Chaloupky zaměřené na hmyz (Mravenčí desatero, Hmyzí rodina) a les (Za posledním vlkem- v rámci této aktivity navštívily také památník broučků). V místě školy se zúčastnily programu s Lesy ČR věnovanému lesní pedagogice, vycházky s odborníkem na entomologii (společně s rodiči a dalšími dospělými). Absolvovaly také výlet do lesa do chráněného území Údolí Chlébského potoka.

Děti budou také ve spolupráci s Ing. Petrem Kunčíkem samy zkoumaly les a jeho hmyzí obyvatele v přírodě i ve škole (s využitím zapůjčených Krabic jehličí).

Na základě zážitků i získaných znalostí vytvořily děti tematickou výstavu v prostorách školy, kdy hlavní surovinou pro výtvarné práce byly odpadové a recyklované materiály. Zúčastnily se také akce Den Země se zaměřením na odpady. Starší žáci využili nabídky SEV Chaloupky a zúčastnili se programu o odpadech a také besedy o odpadech a péči o prostředí v obci, která se uskutečnila ve spolupráci s obcí a Studentským klubem Bystřicko, z.s.

V souvislosti se svícením světlušek jsme se zabývali  druhy osvětlení a využitím úsporných světelných zdrojů. Součástí projektu je navýšení úspor energie ve škole prostřednictvím nákupu LED osvětlení do nejvyužívanějších prostor ve škole.