Školní speciální pedagog

Personální zajištění: Mgr. Lucie Hamed

telefon: 566 560 535

email: hamed@zsstep.cz

Činnost ŠSP je naplňována ve čtyřech zásadních oblastech:

  • Depistážní činnost
  • Diagnostická činnost – Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb včetně shromažďování údajů o dítěti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení. Stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy.
  • Intervenční činnost
  • Metodická a koordinační činnost – Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.