Řád školní jídelny

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování

č.107/2005 Sb.. Dále se školní stravování řídí výživovými  normami, rozpětím

finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Školní jídelna je právně součástí školy. Ředitel zodpovídá za školu včetně školní

jídelny. Za veškerý provoz školní jídelna je odpovědná vedoucí školní jídelny, která je bezprostředně podřízena  řediteli školy.

 

POKYNY URČENÉ STRÁVNÍKŮM ŠKOLNÍ JÍDELNY.

  1. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny

–           10,00 – 10,30 hodin – výdej stravy do nosičů

–           10,50 – 12,15 hodin – výdej stravy pro žáky a zaměstnance

–           12,15 – 12,30 hodin – výdej pro cizí strávníky.

Dozor v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů

je vyvěšen v jídelně.

  1. Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně a přesnídávku a svačinu pro mateřskou školu.

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce ( školní rok se počítá od 1.9. do 31.8.).

Děti MŠ                     3 – 6 let                      33,- Kč

Děti MŠ                           7 let                      40,- Kč

Žáci                          7 – 10 let                      25,- Kč

Žáci                         11 – 14 let                      27,- Kč

Žáci                        15 let + dospělí               28,- Kč

Cizí strávníci                                                  55,- Kč.

  1. Odhlašování s přihlašování stravy

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování.

Odhlašování obědů je možné telefonicky na tel. 566560013 nebo zapsáním do sešitu, který je umístěn na stolku před školní jídelnou.

Strava se odhlašuje vždy den předem do 13,45 hodin nebo emailem

do 22.00 hodin ( jidelna@zsstep.cz ).

Pokud žák onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do nosiče, ostatní obědy je nutné odhlásit nebo doplatit režii ke každému obědu

ve výši 24 Kč.

  1. Úhrada stravného

Stravné je hrazeno hotově v daném měsíci a to nejpozději do 25. dne daného měsíce ( neodebrané obědy jsou odečteny v následujícím měsíci).

Inkasním příkazem  jsou bědy placeny zpětně a to nejpozději do 20. následujícího měsíce ( platíte skutečně odebrané obědy).

Zřízení inkasního příkazu ( tiskopis u vedoucí školní jídelny).

  1. Chování strávníků ve školní jídelně

Do jídelny vstupují strávníci na pokyn dozírajícího učitele. Strávník si vezme podnos, příbor a sklenici na nápoj, počká u výdejního okénka na vydání hlavního jídla, nalije si nápoj a zasedne k vyhrazeným stolům. Strávník má možnost přídavku stravy ( mimo masa). Jídel a nápoje konzumují žáci zásadně v sedě u stolu.

Po obědě odnesou tác s použitým nádobím d odkládacího vozíku.

Zakazuje se vynášení jídla a nádobí z vyhrazených prostor jídelny. Strávníci jsou povinni se chovat při jídle ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků.

  1. Ostatní

Jídelníček je vyvěšen u výdejního okénka ŠJ i na internetu (www.zsstep.cz) a je vypracováván vždy týden dopředu. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.

Každý strávník musí být držitelem čipu a tento použít při výdeji stravy. Veškeré připomínky k provozu školní jídelny ( popř. stížnosti) lze přednést vedoucí školní jídelny, popřípadě řediteli školy.

 

Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnosti

od 1. září 2017.

 

Mgr. Jiří Dufek, ředitel školy

Jaroslava Vrzalová,  vedoucí školní jídelny