Řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠKOLNÍ VÝDEJNY

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č.107/2005 Sb.. Dále se školní stravování řídí výživovými  normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem. Školní jídelna a školní výdejna je právně součástí školy. Ředitel zodpovídá za školu včetně školní jídelny a výdejny. Za veškerý provoz školní jídelny i výdejny je odpovědná vedoucí školní jídelny, která je bezprostředně podřízena  řediteli školy.

POKYNY URČENÉ STRÁVNÍKŮM ŠKOLNÍ JÍDELNY

  1. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny
  • 10,00 – 10,30 hodin – výdej stravy do nosičů
  • 10,50 – 12,15 hodin – výdej stravy pro žáky a zaměstnance.

Dozor v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.

  1. Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně a přesnídávku a svačinu pro mateřskou školu.

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce ( školní rok se počítá od 1.9. do 31.8.).

Ceny platné od 1. 5. 2023

Děti MŠ                      3 – 6 let                      46,- Kč

Děti MŠ                            7 let                      53,- Kč

Žáci                           7 – 10 let                      33,- Kč

Žáci                         11 – 14 let                      36,- Kč

Žáci                               starší 15 let              37,- Kč

       Zaměstnanci                                                  37,- Kč

Cizí strávníci                                                   80,- Kč.

 

  1. Odhlašování s přihlašování stravy

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování. Odhlašování obědů je možné telefonicky na tel. 566560013 nebo zapsáním do sešitu, který je umístěn na stolku před školní jídelnou. Strava se odhlašuje vždy den předem do 13,45 hodin nebo emailem do 22.00 hodin na jidelna(zavináč)zsstep.cz. Pokud žák onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do nosiče, ostatní obědy je nutné odhlásit nebo doplatit režii ke každému obědu ve výši 30 Kč.

  1. Úhrada stravného

Stravné je hrazeno hotově v daném měsíci a to nejpozději do 25. dne daného měsíce ( neodebrané obědy jsou odečteny v následujícím měsíci). Inkasním příkazem  jsou bědy placeny zpětně a to nejpozději do 20. následujícího měsíce ( platíte skutečně odebrané obědy). Zřízení inkasního příkazu ( tiskopis u vedoucí školní jídelny).

  1. Chování strávníků ve školní jídelně

Do jídelny vstupují strávníci na pokyn dozírajícího učitele. Strávník si vezme podnos, příbor a sklenici na nápoj, počká u výdejního okénka na vydání hlavního jídla, nalije si nápoj a zasedne k vyhrazeným stolům. Strávník má možnost přídavku stravy ( mimo masa). Jídel a nápoje konzumují žáci zásadně v sedě u stolu.  Po obědě odnesou tác s použitým nádobím d odkládacího vozíku. Zakazuje se vynášení jídla a nádobí z vyhrazených prostor jídelny. Strávníci jsou povinni se chovat při jídle ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků.

  1. Ostatní

Jídelníček je vyvěšen u výdejního okénka ŠJ i na internetu (www.zsstep.cz) a je vypracováván vždy týden dopředu. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.  Každý strávník musí být držitelem čipu a tento použít při výdeji stravy. Veškeré připomínky k provozu školní jídelny (popř. stížnosti) lze přednést vedoucí školní jídelny, popřípadě řediteli školy.

Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnosti od 1. dubna 2022.

Mgr. Jiří Dufek,   ředitel školy

Jaroslava Vrzalová, vedoucí školní jídelny

 

Dodatek k Vnitřnímu řádu školní jídelny a školní výdejny

Platný při Covid 19 nebo při mimořádných epidemiologických opatřeních.

Doba výdeje pro žáky : 10:50 – 12:15 hodin

Tento výdej je z výdejního okénka. Není možný samoobslužný systém, to znamená, že strávníkům je podán tác, příbor i jídlo. Nápoj do sklenice je podáván pedagogem, který zajišťuje dozor a kontroluje, aby se daná skupina nepotkávala s jinou skupinou.

V jídelně je pouze stanový počet setů a jsou dostatečně od sebe rozmístěny. Při příchodu do jídelny si každý strávník zdezinfikuje ruce. Po každé skupině probíhá úklid a to v podobě dezinfekce setů.

Doba výdeje pro cizí strávníky je v 10,00 hodin do nosičů, které byly dovezeny 1 den předem. Kuchařky nosiče naplní a odvezou k rozvozu do zádveří. Všechny povrchy po výdeji do nosičů jsou důkladně zdezinfikovány.

V době všech výdejů musí mít kuchařky ochranné pomůcky, tzn. rukavice, roušky a čistý oděv.

Tento dodatek nabývá platnosti 1. 9. 2020