Důležité informace

Dne 25. 5. 2020 byl zveřejněn seznam žádostí o předškolní vzdělávání u kterých je vydáno kladné rozhodnutí. Zápis MŠ

 

Obnovení provozu školky

Na základě ustanovení § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ředitel školy o obnovení provozu mateřské školy v Základní škole a Mateřské škole Štěpánov nad Svratkou od 25. 5. 2020. Tímto rozhodnutím se mění termín uzavření mateřské školy na dobu určitou od 16. 3. 2020 do 22. 5. 2020. Ro-20_5-Rozhodnutí ředitele MŠ

Od 25. 5. 2020 bude provoz mateřské školy zajištěn v čase 6:30 – 15:30. Další důležité informace k docházce dětí budou zaslány rodičům elektronicky. Prosíme o dodržování nastavených pravidel.

Děkujeme, vedení školy.

Ke stažení: Čestné_prohlášení

 

Mimořádná výuka na základní škole

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření ve školách rozhodla vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve výuce. Do škol budou  docházet za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná.

Dále vláda rozhodla, že od pondělí 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku ve výuce. Docházka nebude povinná, výuka bude probíhat ve skupině v maximálním počtu 15 žáků.

Podrobné informace pro žáky prvního stupně a 9. třídy byly odeslány přes elektronickou žákovskou knížku. Prosíme o jejich přečtení a potvrzení. Na základě informací od zákonných zástupců žáků bude v souladu s pokyny MŠMT připraven harmonogram docházky skupin žáků o kterém budete následně informováni.

Zákonní zástupci žáků, kteří se zúčastní školní výuky, se seznámí a podepíší čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Toto prohlášení žáci odevzdají ve škole při nástupu. Bez čestného prohlášení nebude žákovi přítomnost ve škole povolena.  Ke stažení: Čestné_prohlášení

Přikládáme odkaz na vydané pokyny Ministerstva školství ČR: Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení

 

Pokyny pro všechny žáky naší školy týkající se vzdělávání                                                                 

Výuka žáků na naší škole probíhá od 16. března 2020 do odvolání elektronickou cestou prostřednictvím školního systému Bakaláři ke kterému mají žáci i rodiče zřízen dálkový přístup.

V současné době bude upřednostněna výuka českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. V ostatních předmětech probíhá výuka – zadávání úkolů omezené míře. Tento přístup je volen s ohledem k situaci v jednotlivých rodinách.  Pokyny od učitelů týkající se úkolů, komunikaci s žáky (rodiči) koordinují třídní učitelé.  Pokud se komunikace nedaří, případně existují překážky, prosíme rodiče nechť informují třídního učitele. Třídní učitel bude řešit případné jiné možnosti spolupráce.

Úkoly žákům jsou zadávány v systému Bakaláři přes žákovskou knížku – domácí úkoly.

Pokud žáci dlouho pracují v programu a mají delší přestávky, může se stát, že se po určité době systém z bezpečnostních důvodů ukončí. Tím se ztratí i vypracovaná část práce. Doporučujeme si pokyny stáhnout do domácího počítače a následně využívat vypracování zadané práce do příloh (poznámkový blok, textový editor Word, Libre Office a další)   a následně tuto přílohu vložit do úkolu a poslat zpět učiteli ke kontrole.  Pokud potřebujete poradit, prosíme kontaktujte jednotlivé pedagogy.

Prosíme Vás o pravidelné sledování žákovské knížky, kde Vás budeme informovat o případných změnách a úpravách toho nouzového režimu.

Od konce dubna mohou žáci využívat bezplatné licence k Office, více zde. Instalace a připojení licencí k jednotlivým třídám a žákům probíhá postupně a žáci budou informováni třídními  učiteli.

Respektujte prosím všechna doporučení k omezení šíření koronaviru.

Děkujeme, vedení školy.

Další podrobné informace školy