Důležité informace

Testování žáků dle nařízení Ministerstva zdravotnictví probíhá od 3. 5. 2021 pouze v  pondělí, případně první den přítomnosti žáka v daném týdnu ve škole. Toto se týká i dětí v mateřské škole. Ve čtvrtek 6. 5. 2021 se žáci a děti nebudou testovat.

O návratu žáků druhého stupně i ostatních dětí do školky budeme informovat dle aktuální situace a vyhlášeného opatření ministerstva.

 

V týdnu od 3. 5.  do 7. 5. 2021 probíhá  prezenční výuka  pro žáky 1. a 2. ročníku základní školy.

V pondělí se žáci testují před příchodem do budovy školy v polytechnické učebně (až po testu na pokyn pracovníka školy odcházejí žáci do šatny).  Děkujeme rodičům za součinnost.


Rodičovské schůzky budou probíhat za dodržení opatření v následujících dnech:

úterý 4.5. 2021 od 13 do 16 hodin;

středa 5. 5. 2021 od 13 do 17 hodin

čtvrtek 6. 5. 2021 od 13 do 16 hodin.

Prosíme o dodržování opatření (respirátory, rozestupy, …) a omezení přítomnosti pouze na jednoho rodiče.


Informace MŠMT k provozu škol od 12. 4. 2021(odkaz zde)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (ZDE) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:


v mateřských školách
 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
v základních školách
 • žákům 1. stupně ve škole  a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd,
 • na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině,
 • na individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník),

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou skupinové konzultace,

dále pak

 • v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou,
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
V týdnu od 12. 4.  do 16. 4. 2021 bude prezenční výuka dle uvedeného opatření pro žáky 3. – 5. ročníku 1. stupně základní školy.
V týdnu od 19. 4.  do 23. 4. 2021 bude prezenční výuka dle uvedeného opatření pro žáky 1. – 2. ročníku 1. stupně základní školy.

Informace k průběhu testování 

Do naší školy byly ve čtvrtek 8. 4. 2021 doručeny Singclean testy. 

Testování žáků bude probíhat bez asistence pracovníka školy samoodběrem testovaného. Pokud žák sám nezvládne odběr vzorku, bude nutná přítomnost zákonného zástupce pro provedení testu.  U dětí v MŠ je přítomnost rodičů, případně pověřených osob podmínkou provedení tohoto testu. Pracovníci školy při testech vykonávají pouze dohled a zpracovávají administrativní část testování. Testování je plánováno v zadním areálu školy (polytechnická učebna). Bližší informace budou poskytnuty žákům a rodičům dětí MŠ obvyklou komunikační cestou (žákovská knížka, e-mail).

Video k provedení samotestu

Leták k provedení samotestu

Testujeme se, aby bylo ve škole bezpečno:   

Informace pro rodiče         Letáček pro rodiče

Informace pro žáky            Letáček pro žáky
 

 

Opatření k 26.2.2021

Informace o omezení osobní přítomnosti dětí a žáků na vzdělávání

(převzato z portálu MŠMT:  Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února, MŠMT ČR (msmt.cz)

Výuka probíhá dle rozvrhu uvedeném v informačním systému školy „Bakaláři„ a rozpisu online hodin v aplikaci Teams (pro 1. a 2. ročník bude doplněno 1. 3. 2021).