Vodníkovo desatero

Vodníkovo desatero

Projekt navazuje na úspěšné projekty z minulých let Kapsa ohnivého mloka, Klub lysek, Hmyzí kamarádi a Lesní dobrodružství. Dále rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí a přírodě v okolí svého bydliště. Cílem projektu je seznámit děti s vodou a životem v ní, vodním hospodařením. Navazujícím cílem projektu je vést děti k přemýšlení o možnostech omezení tvorby odpadů. Pro tyto aktivity se snaží získat také rodiče a prarodiče.

Projekt je zaměřen na vodu – děti budou číst knihy o vodě a vodnících s cílem poznávat tajemství vody i hospodaření s ní. Budou zkoumat vodu z různých pohledů, sledovat srážky i vodní živočichy. K tomu využijí nakoupené či pronajaté pomůcky. Děti navštíví také výukové programy Chaloupky o.p.s. nebo ZOO Jihlava zaměřené na vodu. Společně s rodiči či prarodiči se zúčastní akce Čištění studánky, která se uskuteční ve spolupráci s obcí Štěpánov nad Svratkou. Školní děti se zúčastní akce Uklízíme kolem nás. Děti z MŠ budou pečovat o Lesoňovický potok v rámci akce Čistá vodička. Budou se věnovat také předcházení vzniku odpadů. Žáci se společně s dětmi ze ZŠ Prosetín a ZŠ Vír zúčastní akce Den Vody, v rámci kterého budou tvořit hlavně z přírodních materiálů (hlína, dřevo) i soutěžit
Ze vzniklých výtvarných prací vznikne výstava, která bude doplněna fotografiemi z dalších aktivit projektu.
Starší žáci se zúčastní simulačních her zaměřených na hospodaření s vodou (Chaloupky o.p.s.) i dalších výukových programů zaměřených na vodu. Příprava jednotlivých akcí se uskuteční ve spolupráci se Studentským klubem Bystřicko, z.s.

Výstupy projektu:
-účast na nejméně 4 enviromentálních výukových programech pro žáky
– Vycházka spojená s dobrovolnickým úklidem ve spolupráci s obcí Štěpánov n.S. (Čištění studánky) pro děti, rodiče i seniory
– projektový Den Vody
– výstava prací žáků
– 2 další dobrovolnické akce pro děti spojené s úklidem blízkého okolí školy
– účast 2 pedagogů na seminářích zaměřených na enviromentální výchovu

Žáci ZŠ – Projekt je cílen zejména na žáky 1. stupně ZŠ. Do projektu se ale různou měrou zapojí i další žáci školy. V projektu jde zejména o upevňování jejich kladného vztahu k přírodě a jejich zájmu o ni (včetně péče o ŽP).
Žáci MŠ – Cílem je nadchnout malé děti pro „zázraky“ přírody a vést je k její ochraně.
Rodiče žáků – Zúčastní se akce Čištění studánek, shlédnou výstavu prací dětí. Kromě upevnění pozitivního vztahu k místní přírodě je cílem této aktivity také smysluplné trávení volného času rodičů s dětmi a navázání bližší „nesterilní“ komunikace se školou.
Senioři – Zúčastní se akce Čištění studánek, shlédnou výstavu prací dětí. Cílem této aktivity je podpoření zájmu o okolí a navázání spolupráce seniorů se školou.

odkaz na WWW projektu