Zápis MŠ

oznámení o přijetí do MŠ od 1.9.2021 dle registračních čísel

 

PODMÍNKY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Místo pro podávání žádostí: Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 159.

Termín je stanoven ve dnech 2. 5. 2021 až 16. 5. 2021 včetně.

Způsob podání žádosti:    Elektronicky a poštou v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021, osobním podáním pouze v úřední dny pondělí a středa v čase 8:00 – 14:00.

Způsob doručení žádosti:

  • Datovou schránkou na adresu naší školy 5npmh8g,  platná podání touto formou jsou pouze z datové schránky zákonného zástupce. (Do předmětu datové zprávy vyplňte „MŠ – zápis 2021“.)
  • Emailem s uznávaným elektronickým podpisem: (do předmětu vyplňte „MŠ – zápis  2021“) na adresu info@zsstep.cz, nutné je podepsat uznávaným elektronickým podpisem vlastní email, případně elektronickým uznávaným podpisem podepsat vyplněnou žádost v PDF.
  • Poštou – vlastnoručně podepsat žádost a odeslat na adresu školy: ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou; 592 63 Štěpánov nad Svratkou 159 a do levého rohu obálky  napsat heslo „MŠ – zápis 2021“.
  • Osobním podáním podepsané žádosti zákonným zástupcem včetně všech příloh na podatelnu školy pouze v úředních dnech pondělí a středa v čase 8:00 – 14:00, originál rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce vezměte s sebou.

Pokud by bylo podání žádosti učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Vzhledem k aktuální situaci a doporučení ministerstva Vás prosíme o využití elektronické formy podání, případně využití poštovního doručení a tím vyloučení osobní návštěvy ve škole. Současně upozorňujeme, že není možná ani motivační návštěva dětí v mateřské škole.

Více informací zde: Stanovení podmínek 2021

Směrnice: Směrnice pro příjímání dětí 2021

Elektronický formulář žádosti k vyplněníŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ   (vybrat možnost Mateřská škola)

Vyplněním a podepsáním elektronického formuláře nedochází k podání žádosti. Žádost je podána až doručením do školy některým z výše uvedených způsobů.

K žádosti vždy přiložte prostou kopii rodného listu (slouží ke kontrole osobních údajů před vydáním rozhodnutí) a potvrzení lékaře o povinném očkování.

U přednostního přijetí dětí (dle směrnice článek II. bod 1.) bude kontrolován trvalý pobyt dítěte v registru obyvatel.  Právo přednostního přijetí mají pouze děti, které ke dni podání žádosti mají trvalý pobyt ve školském obvodu školy, který je tvořen územními obvody obcí Štěpánov nad Svratkou, Vrtěžíř, Koroužné, Švařec, Ujčov a Lískovec.

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. se rozhodnutí o přijetí nepředává v písemné podobě, ale oznamuje se zveřejněním seznamu přijatých (jejich registračních čísel) elektronicky na webových stránkách školy a na vývěsní desce u vchodu do budovy školy. Seznam se zveřejňuje nejméně po dobu 15 dnů, kdy běží odvolací lhůta. O přijetí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Zákonní zástupci přijatých dětí mohou požádat o vydání tohoto rozhodnutí. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy vždy předáno v písemné podobě.

 Registrační číslo slouží jako heslo pro další komunikaci ve věci podání a pro zveřejnění přijatých dětí na vývěsce. 

Způsob přidělení registračního čísla

V případě vyplnění elektronického formuláře žádosti  uvedeného na www.zsstep.cz Vám bude číslo vygenerováno a odeslána zpráva o přidělení registračního čísla žádosti, které je nutné si uložit. V případě využití jiného formuláře nebo žádosti na podatelně do protokolu, bude registrační číslo přiděleno na podatelně.