Zápis MŠ

Rozhodnutí:   Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje místo, den a čas pro podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání a vydává následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018.

 Místo pro podávání žádostí: ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 159

Způsob předání žádosti: osobně

Termín a čas: 10. května 2017 od 13:30 do 16:00 v MŠ (možná návštěva MŠ s dítětem), žádosti lze také odevzdat v kanceláři školy téhož dne od 8:00 do 13:30.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce k nahlédnutí rodný list dítěte a doloží platným dokladem trvalý pobyt dítěte. Dále doloží potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Dítě, které nesplňuje povinné očkování, nemůže být do mateřské školy přijato.

Ředitel školy rozhoduje o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení. Při přijímání dětí ve správním řízení vychází ředitel z vnitřní Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vydané dne 22. 4. 2017, která je v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.).

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. se rozhodnutí o přijetí dětí nepředává rodičům v písemné podobě, ale oznamuje se zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole, a to na vývěsní desce u vchodu při vstupu do budovy školy. Registrační číslo pro zveřejnění na seznamu přijatých bude přiděleno u zápisu. Seznam se zveřejňuje nejméně po dobu 15 dnů, kdy běží odvolací lhůta.  O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Zákonní zástupci přijatých dětí mohou požádat o vydání tohoto rozhodnutí. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy vždy předáno v písemné podobě.

Účastník správního řízení má dle § 36 a § 38 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád) možnost před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu, vyjádřit se k němu, případně jej doplnit.

ke stažení:  Žádost MŠ_2017

Směrnice pro přijímání dětí