Zápis ZŠ

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí:                      Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

oznamuje termín

zápisu žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019.

Zápis dětí bude probíhat 18. dubna 2018 v době od 12:30 do 16:00 v budově základní školy Štěpánov nad Svratkou 159.

Termín byl stanoven dle § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů.

Pro školní rok 2018/2019 se bude přijímat 20 dětí do 1. ročníku.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2018. Rodiče mohou v době zápisu, nejpozději pak do 30. 4. 2018, dle § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. písemně požádat o odklad školní docházky. Žádost musí být dle zákona doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Dále může být přijato k plnění povinné školní docházky již pro tento školní rok dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2018 do konce června 2019,  je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí pro dítě narozené od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, pro dítě narozené od ledna do konce června pak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře (§ 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. školského zákona, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese občanský průkaz a rodný list dítěte.

Ředitelství školy bude při zápisu do 1. ročníku přijímat děti dle následujících kritérií:

a) děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy,

b) děti mají na škole sourozence,

c) ostatní děti.

Dle kritérií b), a c)  budou přijímány děti pouze do naplnění maximální kapacity stanovené pro tento zápis. Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude veřejné losování.

Ve Štěpánově nad Svratkou 23. 3. 2018

Mgr. Jiří Dufek, ředitel školy

ke stažení:

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Příloha č 1 desatero pro rodiče